Hva er radonkart?

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold. Dataene kan blant annet gi den enkelte kommune grunnlag for en første vurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljørettet helsevern.

Det er viktig å forstå at radonkartet kun gir en indikasjon på radonverdier i ulike områder og kan ikke forutsi radonverdier i enkeltbygninger nøyaktig. Det er kun en måling som kan bestemme radonverdier i en spesifikk bygning.

Radonverdier kan variere betydelig fra bygning til bygning, selv innenfor samme område. Dette skyldes ulike faktorer som bygningens konstruksjon, ventilasjonssystem, geologiske forhold og aktiviteter i og rundt bygningen. Derfor er det viktig å utføre radonmålinger i hver enkelt bygning for å få nøyaktig informasjon om radonverdiene.

For å sikre et trygt og radonfritt innemiljø er radonsikring avgjørende. Ved å kombinere måling av radonverdier og implementering av radonsikringstiltak kan man redusere radonrisikoen betydelig. Radonsikring er viktig for både boliger og arbeidsplasser, og det er anbefalt å engasjere profesjonelle radonsikringsselskaper som kan utføre grundige radonmålinger og tilby skreddersydde radonsikringstjenester.

Ved å ta radonproblematikken på alvor og handle i tråd med anbefalingene for radonsikring kan man sikre et trygt og helsevennlig innemiljø for seg selv, familien eller ansatte. Sørg for å være oppmerksom på radonkartet, gjennomfør målinger av radonverdier og ta nødvendige radonsikringstiltak for å minimere eksponeringen av radongass og oppnå et radonfritt miljø.

Les mer om måling og bestill i dag.